CURRENT STUDENTS

Publications

Exploratory correlation analysis of ear morphological features and traditional Chinese medicine constitutions based on inspection diagnosis (2023)
Haotian Xie, Xiuyan Wu, Ning Li, Pengpeng Han, Yemeng Chen, Hongpeng Lv, Jieying Liao, Yingying Yang, Yuwen Che, Tianfang Wang

Acupuncture for treatment of knee osteoarthritis: A clinical practice guideline (2023)
Xiaochao Luo, Jiali Liu, Qianrui Li, Jiping Zhao, Qiukui Hao, Ling Zhao, Yemeng Chen, Pengbin Yin, Ling Li, Fanrong Liang, Xin Sun

Statistical Analysis of 4 Types of Neck Whiplash Injuries Based on Classical Meridian Theory (2015)
Yemeng Chen, Yan Zhao, Xiaolin Xue, Hui Li, Xiuyan Wu, Qunce Zhang, Xin Zheng, Tianfang Wang

Practical Pain Management:
“Application of Acupuncture to Treat Low Back Pain” (2015) 

Joseph Montalto, Josephine Fan, Jenny Lam, Ryan Rojas and Ryan Whelan

Distribution Characteristics of Meridian Sinew (Jingjin) Syndrome in 313 Cases of Whiplash-Associated Disorders (2013)
Yemeng Chen, Yan Zhao, Xiaolin Xue, Qunce Zhang, Xiuyan Wu, Hui Li, Xin Zheng, Joanna Zhao, Frank D. He, Junhui Kong, Tianfang Wang